Members

Current Members

photo of menbers

Principal Investigator

Yoichi Shinkai

Staff Scientists

Tadahiro Shimazu
Atsuko Shirai

Postdoctoral Fellows

Ayumi Yamada
Masaki Kato
Kei Fukuda

Researcher

Mikiko Fikuda

Graduate Student

Takeshi Tsusaka
Park Jieun

Technical Staff

Kaoru Kotoshiba

Research Assistants

Kayako Nishimura
Chikako Shimura

Assistant

Mika Ichihashi

Members

page top