Members

Current Members

photo of menbers

Principal Investigator

Yoichi Shinkai

Staff Scientists

Tadahiro Shimazu
Atsuko Shirai
Akeo Shinkai

Postdoctoral Fellows

Ayumi Yamada
Kei Fukuda
Takeshi Tsusaka

Graduate Student

Park Jieun

Technical Staff

Kaoru Kotoshiba
Kayako Nishimura
Chikako Shimura

Assistant

Mika Ichihashi

Members

page top